Lập Ban chỉ đạo về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại Hà Nội

Thông qua Quyết định số 2267/QĐ-UBND mới được ban hành, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn. Theo đó, Ban chỉ đạo thành phố về cải tạo, xây dựng…